slide homeslide homeHome slide

Sản phẩm

Biotech - Cefci(Green - Cipce)

Công Dụng:

- Ñaëc trò nhieãm khuaån ñöôøng hoâ haáp: hen (CRD), viem thanh khí quản truyển nhiễm, vieâm xoang mủi, chảy mũi coù dòch, vieâm maïc maét, suyeãn lôïn, vieâm phoå vaø maøng phoå caùc loaïi gia suùc gia caàm.

- Ñieàu trò caùc nhieãm truøng ngoaøi da nhieãm truøng ñöôøng tieåu do staphlococus intermedius.

- Ñieàu trò caùc nhieãm truøng do vi khuaån Gram (-) hieáu khí ñaõ ñeà khaùng vôùi caùc khaùng sinh theá heä cuõ nhö: E.coli, salmonella. pasteurella, paseudomnas, aeruginosa....

Thành Phần:

(6R, 7R) -7-{[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(caboxy methoxyimino) acety] amino}-3 ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]

oct-2-ene-2-carboxylic acid : 5.000 mg

Sản phẩm liên quan
Liên Kết
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC XANH
Địa chỉ:  24-26 đường 2A, KDC Dương Hồng Garden House, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, HCM
Điện Thoại: 028 2253 9517, 028 2253 9518

Email: info@greenbiotech.vn
Website: greenbiotech.com.vn, greenbiotech.vn

 

© Copyright 2008 GREEN BIOTECH. All rights Reserved

Design Thiet ke Web By Vihan